Obchodné podmienky

Obchodné podmienky LensEuropa, s.r.o

  1. Všeobecné ustanovenia

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je LensEuropa, s.r.o a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke www.lenseuropa.sk (ďalej len „eshop“).

***************************************************************************

Fakturačná adresa:

Tomášikova 2490/33
Poprad
05801

IČO: 50479938

DIČ: 2120345315 Spoločnosť je zapísaná v Prešove, odd. Sro, Vložka č.33411/P

 

Kontaktné údaje predávajúceho:
LensEuropa, s.r.o

Miroslav Bača Tel.: +421 949 684088

E-mail: info@lenseuropa.sk

***************************************************************************

Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na kúpnu zmluvu, uzavretú na eshope (ďalej „kúpna zmluva“).

  1. Spôsob objednávania

Kupujúci odoslaním emailu zašle návrh objednávky. Objednať tovar je možné len formou e-mailovej objednávky,  ak sa obe strany nedohodnú inak. Záväzné potvrdenie objednávky je samostatný e-mail.

  1. Storno

Storno objednávky zo strany kupujúceho

Kupujúci má právo stornovať objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred jej záväzným potvrdením. V prípade stornovania potvrdenej objednávky je kupujúci povinný uhradiť predávajúcemu škodu vzniknutú týmto jednaním. Predávajúci uplatní právo na úhradu škody a  preukázateľných nákladov. Objednávku kupujúci stornuje e-mailom.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku ak:

  • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybné, nepravdivé údaje, kupujúci neodpovedá na e-maily, vrátenie e-mailového potvrdenia objednávky kvôli nefunkčnosti e-mailovej adresy kupujúceho a podobne),
  • predávajúci z vážnych dôvodov nemôže tovar dodať. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci je povinný okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci už zaplatil časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu v lehote 15-tich kalendárnych dní.
  1. Dodacie a platobné podmienky

Dodacie podmienky

Dodacia doba je individuálna, závisí od konkrétnej objednávky.

Kupujúci je povinný prevziať tovar na adrese, ktorú uvedie v objednávke ako „Dodacia adresa“. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne.

***************************************************************************

Platobné podmienky

Bezhotovostný prevod

Číslo účtu: 2601067605 / 8330

IBAN: SK2783300000002601067605

BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXX

Variabilný symbol: číslo faktúry

Poznámka: meno zákazníka/názov firmy

***************************************************************************

  1. Reklamácie  

Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku uverejneného na web stránke eshopu.

Reklamovaný tovar je nutné doručiť na adresu predávajúceho

LensEuropa, s.r.o

Tomášikova 2490/33

Poprad

05801

poistenou poštovou zásielkou (nie na dobierku), ak sa predávajúci a kupujúci nedohodnú inak. Kupujúci písomne doručí predávajúcemu reklamáciu. Kupujúci je povinný presne označiť druh a rozsah vád tovaru a predmet reklamácie. Pri uplatnení reklamácie je zákazník povinný doručiť reklamovaný tovar čistý, mechanicky nepoškodený, taktiež musí dokladovať  kópie faktúry, dodacieho listu a záručného listu.

Reklamačné konanie sa nepripúšťa v prípade bežného opotrebenia tovaru. V prípade neuhradenej pohľadávky si prevádzkovateľ vyhradzuje podľa ustanovenia §151 Občianskeho zákonníka uplatniť si záložné právo na nevybavenie reklamácií, ktoré budú ihneď po uhradení pohľadávky vybavené a expedované. Všetky neuvedené práva a povinnosti pri uplatňovaní reklamácie nedotknuté v týchto obchodných podmienkach sa riadia podľa Občianskeho zákonníka v platnom znení.

  1. 6. Osobné údaje a ich ochrana

Používaním eshopu kupujúci alebo návštevník vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ust. § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou.

  1. Záverečné ustanovenia  

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok.

Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

 

Tieto obchodné podmienky platia od …